ΑρχικήΑνοιχτή ΔιακυβέρνησηΑποφάσειςΑποφάσεις Προέδρου

Αποφάσεις Προέδρου

 • ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 73
  21 Αυγούστου 2015
  Ορισμός 7 ατόμων του τακτικού προσωπικού του ΟΠΑΝ για εισπράξεις  αλλά και για απασχόληση στη γραμματεία.
 • ΑΠΟΦΑΣΗ 56
  10 Ιουνίου 2015
  Τοποθέτηση της τακτικής υπαλλήλου ΜΑΛΑΦΕΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ στις οργανικές μονάδες του Οργανισμού Πολιτι-σμού, Άθλησης και Νεολαίας Δήμου Νέας Ιωνίας, που προβλέπονται από τον Ο.Ε.Υ.
 • ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΥ Χορήγηση στην Μπενέκου Χάϊδω του Ιωάννη, υπάλληλο δημοσίου δικαίου με βαθμό Δ΄ του κλάδου ΠΕ Καθηγητών Φυσικής αγωγής, το 2ο μισθολογικό κλιμάκιο του Βαθμού Δ΄ της Κατηγορίας ΠΕ από την 05/06/2015, ημερομηνία κατά την οποία συμπλήρωσε δύο χρόνια σ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ 28
  05 Μαϊου 2015
  Χορηγούμε στο Λεριάδη Δημήτριο του Πέτρου, το 1ο μισθολογικό κλιμάκιο του βαθμού Ε΄ της κατηγορίας ΥΕ από την 19 Απριλίου 2015.
 • ΑΠΟΦΑΣΗ 27
  05 Μαϊου 2015
  Τοποθετούμε το Σιδηρόπουλο Γαβριήλ του Ευθυμίου, τακτικό υπάλληλο Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στην οργανική ομάδα του Οργανισμού Πολιτισμού, Άθλησης και Νεολαίας Δήμου Νέας Ιωνίας, στο Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα στο
 • ΑΠΟΦΑΣΗ 26
  07 Απριλίου 2015
  Καθιέρωση για το έτος 2015 την απασχόληση του προσωπικού του Οργανισμού Πολιτισμού, Άθλησης και Νεολαίας Δήμου Νέας Ιωνίας, πέραν του κανονικού ωραρίου, κατά τις Κυριακές εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες, λόγω της ιδιαίτερης φύσης των αρμοδιοτήτων τ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ 17
  20 Μαρτίου 2015
  Απόφαση για τη σύναψη σύμβασης έργου με πέντε (5) άτομα για την κάλυψη των αναγκών του Νομικού μας προσώπου με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου Οργάνωση δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων των καλλιτεχνικών τμημάτων του ΟΠΑΝ Δήμου Νέας Ιωνίας.
 • ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 9
  04 Φεβρουαρίου 2015
  Επανακατάταξη ωρομισθίων υπαλλήλων του Ν.Π.Δ.Δ. με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σε μισθολογικά κλιμάκια, μετά από κατάθεση των σχετικών βεβαιώσεων προϋπηρεσίας.
 • ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 97
  04 Φεβρουαρίου 2015
  Κατάταξη ωρομισθίων υπαλλήλων του Ν.Π.Δ.Δ. με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σε μισθολογικά κλιμάκια από την ημερομηνία πρόσληψής τους.
 • ΑΠΟΦΑΣΗ 8
  03 Φεβρουαρίου 2015
  Καθιέρωση για το 2015 την απασχόληση του προσωπικού του Οργανισμού Πολιτισμού, Άθλησης και Νεολαίας, πέραν του κανονικού ωραρίου, κατά τις απογευματινές ώρες, λόγω της ιδιαίτερης φύσης των αρμοδιοτήτων του Νομικού Προσώπου.
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >