ΑρχικήΑνοιχτή ΔιακυβέρνησηΑποφάσειςΑποφάσεις Προέδρου

Αποφάσεις Προέδρου

 • ΑΠΟΦΑΣΗ 27
  05 Μαϊου 2015
  Τοποθετούμε το Σιδηρόπουλο Γαβριήλ του Ευθυμίου, τακτικό υπάλληλο Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στην οργανική ομάδα του Οργανισμού Πολιτισμού, Άθλησης και Νεολαίας Δήμου Νέας Ιωνίας, στο Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα στο
 • ΑΠΟΦΑΣΗ 26
  07 Απριλίου 2015
  Καθιέρωση για το έτος 2015 την απασχόληση του προσωπικού του Οργανισμού Πολιτισμού, Άθλησης και Νεολαίας Δήμου Νέας Ιωνίας, πέραν του κανονικού ωραρίου, κατά τις Κυριακές εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες, λόγω της ιδιαίτερης φύσης των αρμοδιοτήτων τ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ 17
  20 Μαρτίου 2015
  Απόφαση για τη σύναψη σύμβασης έργου με πέντε (5) άτομα για την κάλυψη των αναγκών του Νομικού μας προσώπου με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου Οργάνωση δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων των καλλιτεχνικών τμημάτων του ΟΠΑΝ Δήμου Νέας Ιωνίας.
 • ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 9
  04 Φεβρουαρίου 2015
  Επανακατάταξη ωρομισθίων υπαλλήλων του Ν.Π.Δ.Δ. με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σε μισθολογικά κλιμάκια, μετά από κατάθεση των σχετικών βεβαιώσεων προϋπηρεσίας.
 • ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 97
  04 Φεβρουαρίου 2015
  Κατάταξη ωρομισθίων υπαλλήλων του Ν.Π.Δ.Δ. με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σε μισθολογικά κλιμάκια από την ημερομηνία πρόσληψής τους.
 • ΑΠΟΦΑΣΗ 8
  03 Φεβρουαρίου 2015
  Καθιέρωση για το 2015 την απασχόληση του προσωπικού του Οργανισμού Πολιτισμού, Άθλησης και Νεολαίας, πέραν του κανονικού ωραρίου, κατά τις απογευματινές ώρες, λόγω της ιδιαίτερης φύσης των αρμοδιοτήτων του Νομικού Προσώπου.
 • ΑΠΟΦΑΣΗ 2
  22 Ιανουαρίου 2015
  Χορήγηση στη Μπαντούνα Γεωργία το 2ο μισθολογικό κλιμάκιο του Βαθμού Ε΄ της Κατηγορίας ΥΕ.
 • ΑΠΟΦΑΣΗ 1
  22 Ιανουαρίου 2015
  Χορήγηση στην Καραμπίνη Ανδριανή, το 5ο μισθολογικό κλιμάκιο του Βαθμού Ε΄ της Κατηγορίας ΥΕ.
 • ΑΠΟΦΑΣΗ 3
  22 Ιανουαρίου 2015
  Ορισμός υπεύθυνης υπαλλήλου του Νομικού Προσώπου για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2015, την υπάλληλο Παπαντωνίου Ευαγγελία.
 • ΑΠΟΦΑΣΗ 90
  15 Δεκεμβρίου 2014
  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΓΓΕΛΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΜΑΥΡΑΚΗ ΑΙΚΙΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΟΥ Ο.Π.Α.Ν.Δ.Ν.Ι. ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Ο.Ε.Υ.
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >